Het examenreglement voor de tweejarige opleiding Voice Dialogue & Transformatiepsychologie

 

A) ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Dit reglement legt de regels vast die een vlot en correct verloop van de examens moeten waarborgen. Het gaat ervan uit dat de taak van de docent(en) hierin bestaat dat de bekwaamheid en de kennis getoetst wordt die een student in de scholing verworven heeft.

Artikel 2
Dit examenreglement is van toepassing op alle examens van het Instituut voor Transformatie Psychologie –(ITP).

Artikel 3
De opleiding kan dit examenreglement aanvullen met bijzondere bepalingen en criteria, voor zover ze niet in strijd zijn met het algemene reglement.

B) ORGANISATIE VAN DE EXAMENS

Artikel 4 – informatie vooraf
De docent geeft vooraf duidelijke informatie over de examenstof en de wijze van examineren.

Artikel 5 – examenperiode
Het examen wordt ter afronding van de scholing georganiseerd.

Artikel 6 – recht op deelname aan herexamens
Iedere student heeft het recht om een examen te herkansen. Als een student, om dwingende redenen, niet aan het gewone examen kan deelnemen kan hij of zij, na overleg met de opleiding, aan een herexamen deelnemen.

Artikel 7 – gesplitst examen
Desgewenst kunnen de diverse onderdelen van de scholing afzonderlijk geëxamineerd worden.

Artikel 8 – tijd en plaats
Alle examens worden afgenomen op een door de opleiding bekendgemaakte tijd en plaats.

Artikel 9 – openbaarheid
De examens zijn niet openbaar.

Artikel 10 – inzagerecht schriftelijke examens
Studenten die erom verzoeken hebben inzagerecht in hun schriftelijke eindexamenkopij.

Het verzoek dient te worden ingediend uiterlijk tien dagen na de formele bekendmaking van de resultaten van het schriftelijk examen.

C) VERPLICHTINGEN EN MOGELIJKHEDEN M.B.T. HET EXAMEN

Artikel 11 – bekendmaking examenreglement
De opleiding stelt dit reglement, via de website, beschikbaar aan elke student.

Artikel 12 – verplichtingen docenten en studenten
Docenten en studenten dienen zich strikt te houden aan deze examenregeling.

Artikel 13 – examengeld
De kosten voor deelname aan examens en/of herexamens dienen door de student vooraf betaald te worden. Als hier niet aan wordt voldaan dan kan de student van deelname aan examen of herexamen worden uitgesloten.

Artikel 14 – identificatie student
De identiteit van studenten die deelnemen aan een eindexamen zal worden gecontroleerd.

Artikel 15 – uitstel examen
Een student die om een zwaarwichtige reden niet kan deelnemen aan het examen kan de opleiding om uitstel verzoeken.

Artikel 16 – vaststelling examenresultaat
Het examenresultaat van elke student wordt door de docent vastgesteld. Het resultaat van elk examen of herexamen moet tenminste 6,0 bedragen.

Terug naar de tweejarige opleiding Voice Dialogue & Transformatiepsychologie.

MENU