Search
Close this search box.

Internationaal Voice Dialogue Akkoord (IVDA)

Het volgende document heeft als doel Voice Dialogue-facilitators en -trainers te helpen zich te oriënteren en ze algemene richtlijnen aan te bieden. Bovendien zal kennisname van deze richtlijnen cliënten en studenten die geïnteresseerd zijn in Voice Dialogue-sessies en -cursussen helpen om hierbij de juiste persoon te vinden.

Toen Hal en Sidra Stone Voice Dialogue ontwikkelden, werkten ze aan een open systeem, waarin geen hiërarchie en machtsstrijd zouden voorkomen. Daarom besloten ze al heel vroeg om geen certificering in te stellen voor beoefenaren van de methode. En zo kon deze worden gecombineerd met andere methodes en geïntegreerd in andere disciplines.

Dit had tot gevolg dat het werk zich heeft verspreid en zijn sporen nalaat in een groeiend aantal toepassingsgebieden. Om er een aantal te noemen: persoonlijke ontwikkeling, psychotherapie, psychiatrie, coaching, organisatieontwikkeling, counseling, relatietherapie, conflictoplossing, kunst, meditatie, literatuur, interculturele communicatie. Voice Dialogue wordt tegenwoordig – op diverse niveaus – onderwezen als onderdeel van een groot aantal verschillende educatieve leergangen, inclusief universitaire masteropleidingen.

Het werk blijft zich in veel landen ontwikkelen: Argentinië, België, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Korea, Nederland, Italië, Mexico, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Rusland, Spanje, Thailand, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland en Zuid Afrika.

Verduidelijking

Dit is allemaal zeer bevredigend, maar er zijn ook een aantal nadelen. Omdat er geen certificering en kwaliteitscontrole wordt toegepast, bieden steeds meer mensen Voice Dialogue-sessies aan na een minimale of zelfs geen enkele training te hebben gevolgd. Hierdoor ontstaan problemen voor mensen die op zoek zijn naar een ervaren Voice Dialogue-facilitator of -trainer, maar ook voor veel facilitators, die al jaren met het werk bezig zijn.

Als we meer helderheid willen verschaffen en het vertrouwen in het begrip “Voice Dialogue-facilitator” veilig willen stellen, blijkt het nodig te zijn om kwaliteitseisen te formuleren. Daarbij willen we echter niet in de valkuil trappen van rechtlijnigheid, certificering en hiërarchie. We hebben een Aware Ego nodig dat een evenwicht vindt tussen criteria en regels enerzijds, en vrijheid en creativiteit anderzijds.

We stuiten hierbij op nog andere, gelijksoortige, maar dieper liggende tegenpolen. Dat zijn de tegenpolen van vorm en geest. Samen met Hal en Sidra hopen wij dat de geest van het werk zich in de komende jaren kenbaar zal blijven maken bij facilitators en trainers. Op het diepste niveau is de ontwikkeling van een Aware Ego-proces een bewuste oefening – een psycho-spirituele oefening. En dus moeten we ervoor waken om bij het definiëren van kwaliteitscriteria de ziel van het werk niet te vernietigen.

De Think Tank

Gedurende de zomer van 2008 heeft zich een “ThinkTank” gevormd, die wordt ondersteund door Hal en Sidra Stone. Deze groep bestaat uit:

 • Franca Errani en Giovanni Civita, Italië.
 • Robert Stamboliev en Maria Daniels, Nederland.
 • Geneviève Cailloux en Pierre Cauvin, Frankrijk.
 • Miriam Dyak, VS.
 • J’aime ona Pangaia, VS.
 • J. Tamar Stone, VS.

In de herfst van 2008 tijdens de NY Conferentie van internationale Voice Dialogue leraren georganiseerd door Martha-Lou Wolf werden deze onderwerpen verder besproken en suggesties van de conferentie alswel die van vele andere ervaren leraren die door de IVDA groep werden benaderd zijn geïntegreerd in dit document.

Richtlijnen voor de begeleider

Wat maakt het Voice Dialogue-werk effectief? Welke vaardigheden dient een Voice Dialogue-facilitator te hebben ontwikkeld?

De Voice Dialogue-facilitator is goed op de hoogte van de theorie van de Psychology of Selves en kent de verschillende gebieden: primaire en verstoten kanten, kwetsbaarheid en kracht, instinctieve en transpersoonlijke energieën, bindingspatronen in relaties, dromen, archetypen, energetica. Bovendien heeft de Voice Dialogue – facilitator uitgebreid proces-werk gedaan met de bovengenoemde gebieden, zodat deze diepgaand zijn ervaren en geïntegreerd.

De richtlijnen die we hier zullen beschrijven horen bij een proces: zij vormen geen stationaire toestand. Ze kunnen verder worden verfijnd, zonder enige limiet. Maar ze kunnen ook verloren gaan als iemand niet verder gaat met zijn persoonlijke proces (ook al is er eerdere ervaring). Wat wij hier willen beklemtonen is dat wie Facilitator wil worden en wil blijven, zich moet beijveren om regelmatig zelf gefaciliteerd te worden. Dit is de enige manier waarop men zich werkelijk kan overgeven aan het eigen proces en uit eigen ervaring kan ontdekken wat wel en wat niet werkt. Dit zal een facilitator ook in staat stellen om zelf een breder spectrum van innerlijke delen te ervaren die later bewust kunnen worden ingezet in de begeleiding van een ander.

Omdat het Voice Dialogue-werk een proces is waarbij iedere facilitator-in-opleiding zijn eigen unieke combinatie van vaardigheden, talenten en levenservaring meebrengt, valt het niet met zekerheid te zeggen hoe lang zo’n proces zal duren. Uit onze ervaring blijkt dat meestal op drie tot vijf moet worden gerekend, als de betreffende persoon al gewend is om op energetisch en psychologisch niveau met anderen te werken. Als iemand persoonlijk of professioneel nog geen vaardigheden heeft ontwikkeld op het gebied van actief luisteren en interpersoonlijke relaties dan zal het proces waarschijnlijk langer duren.

Wij hebben geconstateerd dat de ontwikkeling van het eigen proces de volgende elementen behelst:

Regelmatig gefaciliteerd worden om het volgende te bereiken:

 • bewustzijn van en ervaring met de eigen Primaire en Verstoten kanten als een doorgaand proces.
 • kunnen werken met een steeds grotere reeks van ikken en tegenpolen.
 • zich losmaken van een aantal essentiële polariteiten.
 • bewustzijn van en ervaring met de eigen kwetsbaarheid. In staat zijn om deze te ‘voeden’ en te beschermen, en er mee te communiceren via het Aware Ego.
 • bewustzijn en zich rekenschap geven van de eigen bindingspatronen in relaties

Het ontwikkelen van:

 • contact met het eigen lichaam, de ademhaling en de stem.
 • een relatie met het Onderbewuste ontwikkelen door middel van dromen en dagdromen, en tevens onderzoek doen naar de diepere lagen van de archetypische en transpersoonlijke niveaus van de psyche.
 • ervaring met Energetica ‘ zoals gecenterd zijn, alert, ontspannen en in harmonie zijn ‘ evenals het voortdurend oefenen van het waarnemen van de energie van de eigen ikken en de energetische verbinding tussen de eigen persoon en anderen (linkage).

Als we kijken naar de vaardigheden waar een Voice Dialogue facilitator over dient te beschikken, dan zie we dat deze deels voorvloeien uit het eigen bewustzijnsproces, maar dat ze ook gestoeld moeten zijn op een degelijke kennis, en op de praktijk.

Het gaat om de volgende vaardigheden:

 • Kunnen bepalen welke cliënten te accepteren en welke te verwijzen naar een specialist. Dit is het eerste veiligheidsmechanisme voor een goede praktijk en is vooral belangrijk voor die begeleiders die geen psychotherapeutische opleiding hebben gehad.
 • In staat zijn om te faciliteren vanuit een Aware Ego-proces, een voorwaarde om de cliënt onvoorwaardelijk te kunnen accepteren en het Aware Ego-proces van de cliënt te kunnen begeleiden.
 • In staat zijn om te faciliteren vanuit een Aware Ego-proces, een voorwaarde om de cliënt onvoorwaardelijk te kunnen accepteren en het Aware Ego-proces van de cliënt te kunnen begeleiden.

Het proces om een vaardig facilitator te worden is een niet-lineair leerproces dat de volgende stappen bevat:

1e stap

 • Het krijgen van een introductie en doorgaande training in de Voice Dialogue theorie en praktijk.
 • Het ondergaan van sessies met een ervaren facilitator op een regelmatige basis.
 • Het observeren van ervaren facilitators tijdens het geven van Voice Dialogue sessies.
 • Oefenen met medecursisten onder supervisie.

2e stap

 • Voice Dialogue faciliteren met cliënten op een regelmatige basis.
 • Het arrangeren van een doorgaand proces dat objectieve feedback mogelijk maakt wat betreft de eigen ontwikkeling op het gebied van het faciliteren en het persoonlijke proces. Dit arrangement kan vele vormen aannemen.

Om een door de wol geverfde, ervaren Voice Dialogue facilitator te zijn is een ontwikkelingsproces. Er zal een moment komen wanneer de vaardige facilitator zich meer en meer thuis voelt in het werk en een gevoel heeft van “embodiment” (belichaming van alle kennis en vaardigheden). Dan kan hij of zij onafhankelijk werken, onderwijl in contact blijvend met het eigen proces en nieuwe ontwikkelingen in het werk.

 

Richtlijnen voor een Voice Dialogue leraar

Hier geldt het uitgangspunt: facilitators hoeven geen leraar te worden, maar om Voice Dialogue-trainer te worden dient iemand allereerst ervaring te hebben opgedaan met het gebruiken van Voice Dialogue in het eigen proces en voorts ook met faciliteren van anderen. Om van trainee uit te groeien tot trainer moeten ook specifieke vaardigheden worden aangeleerd met betrekking tot het onderwijzen van Voice Dialogue. Deze vaardigheden zijn een aanvulling op die welke benodigd zijn voor het faciliteren.

 1. Een ervaren Voice Dialogue facilitator zijn (tenminste 3 tot 5 jaar).
 2. Een assistent zijn in Voice Dialogue trainingsprogramma’s.
 3. Lesgeven van een deel van een training onder supervisie.
 4. Ervaring en vaardigheid hebben met het gebruik van energetica in groepen.
 5. Het hebben van didactische en groepsdynamische vaardigheden.

Ethische richtlijnen

Onder ethisch verstaan we de (juiste) manier waarop facilitators of trainers zich gedragen jegens hun cliënten en collega’s. Nu volgen wat wij beschouwen als enkele van de belangrijkste waarden voor een Voice Dialogue-facilitator of -leraar:

 • Verder werken aan het eigen Voice Dialogue-proces.
 • De problemen van de cliënt en het werk vertrouwelijk behandelen.
 • Het werken aanpassen aan de eigen competentie en de behoeften van de cliënten.
 • Duidelijk zijn jegens de cliënt over de eigen professionele oriëntatie (coaching, counseling, therapie…) en over wat de cliënt kan verwachten.
 • Cliënten doorverwijzen naar specialisten indien nodig*.
 • De relatie met de cliënt nooit gebruiken in het eigen voordeel.
 • Het recht respecteren van de cliënt om op ieder moment een einde te maken aan de relatie.
 • De cliënt aanmoedigen een andere facilitator te zoeken als dat meer in het belang van de cliënt lijkt te zijn.
 • Bewust blijven van de bindingspatronen die kunnen ontstaan tussen cliënt en facilitator (overdracht en tegenoverdracht) en verantwoording nemen voor het eigen aandeel in het patroon; ervoor waken om niet op een romantische of seksuele manier betrokken te raken met een cliënt of huidige trainee.
 • Erop voorbereid zijn interpersoonlijke problemen tussen Voice Dialogue-facilitators te kunnen hanteren.
 • De vorige facilitator(s) van een cliënt respecteren.
 • Ernaar streven om transparante professionele contacten te onderhouden binnen de Voice Dialogue-gemeenschap.
 • Zich houden aan de plaatselijke wetten met betrekking tot belastingen, professionele verplichtingen, juridische aangelegenheden.

 

* Voice Dialogue facilitators/leraren, vooral diegenen zonder formele training in klinische psychologie, dienen te leren om de waarschuwingssignalen te herkennen van psychische ziekten/stoornissen – psychose, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, etc. Deze kennis helpt Voice Dialogue facilitators/leraren, naast andere dingen, om te bepalen wanneer zij niet met iemand moeten werken, maar in plaats daarvan deze persoon door dienen te verwijzen naar een competente specialist. In elk geval kan Voice Dialogue geen vervanging zijn voor medische zorg.

Ethische richtlijnen voor Resource Directories

Wil de informatie in een Resource Directory aansluiten bij wat in het Akkoord is vermeld, dan dienen de volgende onderdelen te worden opgenomen

 • Naam
 • Naam en adres van het bedrijf
 • E-mail en website (directe link)
 • Talen waarin gewerkt kan worden
 • Achtergrond: kwalificaties (beroep, voltooide studies, trainingen in ander methodes)
 • Voice Dialogue-training: waar, wanneer, welke trainers, hoeveel uur/dagen/jaren
 • Doorlopende training en/of supervisie met betrekking tot Voice Dialogue: de meest recente ervaring, de laatste supervisie, conferentie, workshop….
 • De belangrijkste persoonlijke uitgangspunten: een korte beschrijving van de praktijk, de doelgroep(en), integratie met andere technieken.

Van leden wordt verwacht dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de informatie die zij in directories publiceren en deze geregeld (minstens eenmaal per jaar) aanvullen. Alle daten dienen verifieerbaar te zijn.