Search
Close this search box.

Mission & Vision ITP

Mission
We want to provide psychologists, coaches, trainers and therapists with a distinctive & absorbing way of facilitation.

Vision
Conveying knowledge of Voice Dialogue & Transformation Psychology to psychologists, coaches, trainers and therapists worldwide, paying particular attention to the accompanying energy principles.

What makes the ITP programmes so distinctive?

Great advocate of the classic Voice Dialogue
Voice Dialogue and the Psychology of Selves is gaining increasing recognition the world over. The clear theory, combined with the powerful effect of working with parts, has made many professional counselors aware of and enthusiastic about the positive effect that this innovative approach has on both the self and the trajectory of leading.

In order to experience the power and effect of Voice Dialogue at its most profound, ITP believes that one must know ‘classic’ Voice Dialogue right down to the smallest detail.
With Voice Dialogue, you can ‘go as deep as you want, as high as you can reach, as low as you dare and as far as you can’.*

Based on working with energy
ITP stands out from other providers thanks to the combination of classic Voice Dialogue and the principles of transformation. Classic Voice Dialogue is based on working with energy. It goes further than working with more basic and obvious parts, such as the Pleaser, Pusher, Controller, Responsible, Bon-Vivant, Adventurer, Rationalist or Perfectionist. These types of parts are called sub-personalities and we perceive working with them as a relatively ‘superficial’ way of working with Voice Dialogue. Nevertheless, it can be very powerful if a client has never worked with sub-personalities before, and it is therefore necessary for a facilitator to be able to understand and implement the classic Voice Dialogue.

Working on the archetypal level
Classic Voice Dialogue works on a deeper level, namely on the so-called archetypal level. Archetypes represent our deepest universal primal instincts. These instincts are therefore not culture-specific and can be found in every single one. Sub-personalities are formed under the influence of the culture in which you live, but are fed by these universal primal instincts.
To be able to work with energy on the archetypal level, a facilitator must be a Master of working with the multiple layers of energy in a client. We also refer to this as dancing with energy.

In order to be able to devote oneself as an instrument in his or her role as a professional counselor, a facilitator must learn to recognise, accept and use the archetypal energy layers within themselves. Only once a facilitator has this ability, he or she will be able to work with their own clients’ energy on an archetypal level.

 


 

Transformation of energy on an archetypal level means that a sustainable shift in a client’s perception and behaviour occurs organically and that a greater degree of freedom of choice emerges..

 


 

The ITP has always stayed true to ‘classic’ Voice Dialogue and is a great advocate of this method. Using the stretching technique developed by Robert Stamboliev, it has shed new light on the classic Voice Dialogue. This important technique is one of the distinguishing cornerstones of ITP programmes.

We truly believe that a long-term investment is required from professional counselors to be able to master this classic Voice Dialogue in all its individual aspects.
However, the results are amazing and fulfilling, both on a personal and professional level!

*Official and protected statement from the ITP.

Energetics of Voice Dialogue by Robert Stamboliev
The only book within the world of Voice Dialogue that explains the energtic principles of the work:

getmsg-1

 

Published in English, Dutch, German, French and Italian. Sold more than 35.000 copies.En het Klassieke Voice Dialogue!

Missie
Wij willen professionele begeleiders inspireren in hun ontwikkeling en helpen in hun transformatie proces om de beste begeleider te worden. In staat om weer anderen te helpen bij hun transformatieproces.

Visie
Instituut voor Transformatie Psychologie wil bijdragen aan een wereld in balans door bewustzijnsontwikkeling van de mensheid.

Wat maakt de programma’s van het ITP zo onderscheidend en verdiepend?

Groot uitdrager van het klassieke Voice Dialogue

Voice Dialogue en de Psychology of Selves verwerven wereldwijd een steeds grotere naamsbekendheid. De heldere theorie in combinatie met het krachtige effect van het werken met delen, hebben menig professioneel begeleider inmiddels bewust en enthousiast gemaakt van het positieve effect dat deze innovatieve benaderingswijze heeft op zowel zichzelf als in de begeleidingstrajecten.

Om de kracht en het effect van Voice Dialogue op zijn diepst te kunnen ervaren is het in de visie van het ITP een vereiste om het ‘klassieke‘ Voice Dialogue tot in de kleinste details te beheersen.
Met Voice Dialogue kun je namelijk ‘zo diep gaan als je wilt, zo hoog als je kunt reiken, zo laag als je durft en zo ver als je kunt’.*

Gebaseerd op het werken met energie
Met het klassieke Voice Dialogue en de principes van transformatie onderscheidt het ITP zich van andere aanbieders. Het klassieke Voice Dialogue is gebaseerd op het werken met energie. Het gaat verder dan het werken met meer basale en voor de hand liggende delen zoals bijvoorbeeld de Pleaser, Pusher, Controleur, Verantwoordelijke, Genieter, Avontuurlijke, Rationalist of Perfectionist. Dit soort delen noemen we ook wel subpersoonlijkheden en het werken ermee zien wij als een relatief ‘oppervlakkige’ manier van werken met Voice Dialogue. Desalniettemin al zeer krachtig als een cliënt nog nooit met subpersoonlijkheden heeft gewerkt en nodig voor een facilitator om het klassieke Voice Dialogue te kunnen begrijpen en toe te passen.

Werken op archetypisch niveau
Het klassieke Voice Dialogue werkt op een diepere laag, namelijk op het zogenaamde archetypisch niveau. Archetypen representeren onze diepste universele oerinstincten. Deze instincten zijn dus niet cultuurgebonden en manifesteren zich daarom in alle culturen. Subpersoonlijkheden worden gevormd onder invloed van de cultuur waarin iemand leeft, maar worden gevoed door deze universele oerinstincten.

Om energetisch op archetypisch niveau te kunnen werken, dient een facilitator een Master te zijn in het werken met de meerdere lagen van energie in een cliënt. Dansen met energieën noemen we dit ook wel.

Om zichzelf als instrument in te kunnen zetten in zijn of haar rol als professioneel begeleider is het een vereiste dat een facilitator de eigen archetypische energielagen in zichzelf heeft leren herkennen, erkennen en gebruiken. Pas als een facilitator over dit vermogen beschikt zal hij of zij energetisch op een archetypisch niveau met de eigen cliënten kunnen werken.

 


 

Transformatie van energie op archetypisch niveau betekent dat op organische wijze een duurzame verschuiving in beleving en gedrag van een cliënt zal plaatsvinden en er een grotere mate van keuzevrijheid ontstaat.

 


 

Het ITP is altijd trouw gebleven aan het ‘klassieke’ Voice Dialogue en is een groot uitdrager van deze werkwijze. Robert Stamboliev heeft met de door hem ontwikkelde stretching-techniek een vernieuwde blik op het klassieke Voice Dialogue gegeven. Deze belangrijke techniek is één van de onderscheidende pijlers in de programma’s van het ITP.

Het is onze diepste overtuiging dat het een langetermijn-investering vraagt van professionele begeleiders om deze klassieke Voice Dialogue in al zijn bijzondere facetten te kunnen beheersen.

Maar het resultaat op zowel persoonlijk als professioneel niveau zal u verwonderen en vervullen met dankbaarheid!

*Officiële en beschermde uitspraak van het ITP.